top of page

Privacy

Prihlásením sa k odberu newslettrov súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na účely
oslovovania s marketingovými ponukami SCELT o.z, Baštová 7, 81103
Bratislava, IČO: 423 574 46.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete
kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na
súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 100 rokoch odo dňa
posledného poskytnutia služieb alebo odo dňa udelenia súhlasu. Osobné údaje budú
poskytované nasledujúcim príjemcom: zabezpečujúci štatistiku, subjekty zabezpečujúce
rozvoj, správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého
auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, spoločnosť, na ktorej serveroch sú osobné
údaje uložené, orgány verejnej moci, súd, orgány činné v trestnom konaní, advokáti, exekútori.
Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V záujme
prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám bude prevádzkovateľ
na základe histórie Vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na
vytváranie personalizovaných marketingových ponúk bude využívať Vaše cookies a google
analytics.
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to,
že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby,
ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo
na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo
na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane
profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne
na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo
podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky. Organizácia SCELT o.z, Baštová 7, 81103 Bratislava, IČO:
423 574 46 vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to
technicky možné.
Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe
prostredníctvom e-mailovej adresy: chair@scelt.sk
Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas
udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

  1. emailovou správou zaslanou na adresu chair@scelt.sk, alebo

  2. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

bottom of page